Wednesday, October 8, 2008

Return of the Condor Heroes (TV series)

Return of the Condor Heroes is a kungfu television drama series produced by MediaCorp starring Fann Wong. It is an adaptation of the novel ''The Return of the Condor Heroes'' written by Jinyong. It was released on June 2, 1998 in Singapore and later made its way to many other TV networks.

Cast


* Fann Wong - Xiaolongn├╝
* - Yang Guo
* Pan Lingling - Li Mochou
* Zhu Houren - Guo Jing
* He Yongfang - Huang Rong
* - Guo Fu
* Yvonne Lim -
* Zheng Geping - Jinlun Fawang
* Ix Shen - Huo Du
* Chen Shicheng - Huang Yaoshi
* Liu Qianyi - Ouyang Feng
* Liangtian - Yideng Da Shi
* Mai Haowei - Zhou Botong
* Huang Shinan - Gongsun Zhi
* Zhu Xiufeng - Qiu Qianchi
* Ye Shiping - Qiu Qianren

No comments: